จำนวนรถจดทะเบียน
จำนวนเรือจดทะเบียน  จำนวนเครื่องบินจดทะเบียน

จำนวนรถจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
หน่วย : พันคัน
ประเภทรถ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน
3,809
4,079
4,497
5,001
5,856
6,737
7,284
7,742
8,331
8,683
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน
379
384
392
403
418
430
433
428
422
403
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
4,552
4,697
4,895
5,138
5,438
5,734
5,954
6,136
6,320
6,377
รถจักรยานยนต์
16,264
16,549
17,157
18,018
19,024
19,853
20,141
20,308
20,311
20,258
รถอื่น ๆ
507
550
589
644
704
766
869
932
955
919
รวม
25,512
26,258
27,530
29,205
31,440
33,520
34,682
35,547
36,339
36,639


จำนวนรถจดทะเบียน ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
หน่วย : พันคัน
ประเภทรถ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
 1. รถโดยสาร
125
128
132
135
138
140
145
153
158
160
   - ประจำทาง
84
85
88
89
89
88
86
86
83
79
   - ไม่ประจำทาง
31
32
33
35
37
41
47
55
63
68
   - ส่วนบุคคล
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
 2. รถบรรทุก
772
791
817
853
898
963
1,008
1,031
1,061
1,088
   - ไม่ประจำทาง
148
156
169
182
201
227
244
259
278
292
   - ส่วนบุคคล
624
635
648
671
697
736
763
772
783
796
 3. รถขนาดเล็ก
9
7
6
3
2
1
1
1
1
1
รวม
906
926
955
990
1,037
1,104
1,153
1,185
1,220
1,248

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก
รวบรวมโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  Best viewed by Microsoft Internet Explorer 6.0 with 800 x 600 screen resolution. Copyright ©2004 MOT.All rights reserved.