จำนวนรถจดทะเบียน
จำนวนเรือจดทะเบียน  จำนวนเครื่องบินจดทะเบียน

จำนวนรถจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
หน่วย : พันคัน
ประเภทรถ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน
3,560
3,809
4,079
4,497
5,001
5,856
6,737
7,284
7,742
8,331
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน
382
379
384
392
403
418
430
433
428
422
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
4,371
4,552
4,697
4,895
5,138
5,438
5,734
5,954
6,136
6,320
รถจักรยานยนต์
15,962
16,264
16,549
17,157
18,018
19,024
19,853
20,141
20,308
20,311
รถอื่น ๆ
463
507
550
589
644
704
766
869
932
955
รวม
24,738
25,512
26,258
27,530
29,205
31,440
33,520
34,682
35,547
36,339


จำนวนรถจดทะเบียน ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
หน่วย : พันคัน
ประเภทรถ
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
 1. รถโดยสาร
121
125
128
132
135
138
140
145
153
158
   - ประจำทาง
82
84
85
88
89
89
88
86
86
83
   - ไม่ประจำทาง
29
31
32
33
35
37
41
47
55
63
   - ส่วนบุคคล
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
 2. รถบรรทุก
748
772
791
817
853
898
963
1,008
1,031
1,061
   - ไม่ประจำทาง
136
148
156
169
182
201
227
244
259
278
   - ส่วนบุคคล
612
624
635
648
671
697
736
763
772
783
 3. รถขนาดเล็ก
12
9
7
6
3
2
1
1
1
1
รวม
880
906
926
955
990
1,037
1,104
1,153
1,185
1,220

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก
รวบรวมโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  Best viewed by Microsoft Internet Explorer 6.0 with 800 x 600 screen resolution. Copyright ©2004 MOT.All rights reserved.