ข้อมูลด้านการขนส่ง รูปแบบ:
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
งบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่ง
งบลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของภาคการขนส่ง
การเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ความยาวถนน
สถิติอุบัติเหตุแยกตามภาคการขนส่ง
เส้นทางเดินรถ
อัตราค่าโดยสาร
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก
พยากรณ์อากาศเพื่อการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารภายในประเทศ
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารภายในประเทศ (ระบบราง)
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารภายในประเทศ (ทางอากาศ)
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งสินค้าภายในประเทศของแต่ละภาคการขนส่ง
การขนส่งสินค้าทางถนน
การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
การขนส่งสินค้าทางน้ำ
การขนส่งสินค้าทางชายฝั่งทะเล
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
ข้อมูลลุ่มน้ำ
ข้อมูลท่าเทียบเรือ
ท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือน้ำลึกสงขลา
ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
ข้อมูลเรือสินค้า เข้า-ออก การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ข้อมูลท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
การให้บริการ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานภายในประเทศ
เที่ยวบินภายในประเทศ ขึ้น-ลง ที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ผู้โดยสารภายในประเทศ ขึ้น-ลง ที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ
สินค้าภายในประเทศ ขึ้น-ลง ที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ข้อมูลด้านยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่ง
ยานพาหนะจดทะเบียน
รถที่จดทะเบียนใหม่
หัวรถจักรและตู้รถไฟ
ข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษา/ผ่านการฝึกอบรม
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
สถาบันการบินพลเรือน
ข้อมูลสถิติกรมการขนส่งทางบก
การใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
การดำเนินการเกี่ยวกับรถและภาษี
- รถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์
- รถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถขนส่ง
- รถค้างชำระภาษี
- การตรวจสภาพรถ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ใบอนุญาตขับรถ / ผู้ประจำรถ
ข้อมูลสถิติกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ข้อมูลเรือจดทะเบียน
ข้อมูลร่องน้ำ
ข้อมูลการขุดลอกร่องน้ำ
ข้อมูลผู้ประกอบการ-ท่าเรือ
สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ข้อมูลสถิติกรมการขนส่งทางอากาศ
ข้อมูลการใช้บริการท่าอากาศยานทั่วประเทศ
ข้อมูลเส้นทางบิน
ข้อมูลเที่ยวบินในประเทศ (FIS)
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
ข้อมูลอากาศยานจดทะเบียน
ข้อมูลแผน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงคมนาคม
ข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
กระทรวงคมนาคม
สรุปความก้าวหน้าแผนงานโครงการ
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/แล้วเสร็จ
  Best viewed by Microsoft Internet Explorer 6.0 with 800 x 600 screen resolution. Copyright ©2004 MOT.All rights reserved.