สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐- ปัจจุบัน

หัวข้อ เอกสารประกอบ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๘
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๘
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๘
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ -
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ -
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๖ -
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๖
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๕ -
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ -
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๕
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๔
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๓
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๒
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม๒๕๕๑
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๑
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๑
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๐
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๐
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๐
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๐
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐